Ik wil
Image default
Bedrijven

Het beheer van verschillende gebouwen uit handen geven

65. Gebruik een laptop omdat laptops veel minder energie verbruiken dan desktop computers.

66. 66. Gebruik de slaapstand en energiebeheerfuncties op de computer.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

67. 67. Haal de elektronica uit het stopcontact als deze niet in gebruik is, omdat veel elektronica ook na het uitschakelen nog steeds een kleine hoeveelheid stroom verbruikt. Deze weinige energie die wordt verbruikt, kan op de meeste apparaten die elektriciteit verbruiken, voorkomen: Dvd-spelers, tv’s, stereo’s, computers, acculaders en keukenapparatuur.

68. 68. Het Amerikaanse Ministerie van Energie (DOE) adviseert de volgende richtlijnen voor het uitschakelen van computers, beeldschermen, printers, etc. om energie en geld te besparen.

Schakel de monitor uit als u de computer langer dan 20 minuten niet gebruikt.
Schakel zowel de CPU als de monitor uit als u de computer langer dan 2 uur niet gebruikt.
Andere manieren om een gebouw energiezuiniger te maken
69. 69. Neem energie-efficiënte landschapsarchitectuur op in het totale ontwerp van het gebouw. Zo beschermt een schaduwrijke landschapsarchitectuur een gebouw bijvoorbeeld tegen direct zonlicht in de zomer en zorgt het ervoor dat er in de winter meer zonlicht door de ramen kan komen. Bovendien kan het planten van bomen aan de zuid- en westzijde van een gebouw het gebouw koeler houden, omdat het zonlicht blokkeert dat tijdens de winter direct op het gebouw valt; als de bomen dan na het verlies van de bladeren van de bomen meer zonlicht toelaten om het gebouw te bereiken.

70. 70. Optimaliseer systeembeheersingsstrategieën met aanwezigheidssensoren, CO2-sensoren en andere luchtkwaliteitsalarmen.

71. 71. Kies raambehandelingen of -bekledingen niet alleen voor decoratie maar ook voor energiebesparing. Bijvoorbeeld, drievoudige cellulaire zonneschermen kunnen uw energierekening aanzienlijk verlagen en het interieur van een gebouw comfortabeler maken.

Hoewel de aanloopkosten voor het energiezuinig maken van een gebouw hoog lijken, verdienen gebouweigenaren de extra kosten al snel terug door lagere nuts- en onderhoudskosten. Ook de integratie van energiezuinige functies in een gebouw maakt het waardevoller. Uit een onderzoek van McGraw-Hill Construction bleek zelfs dat de nieuwe waarden voor groen bouwen 7 procent hoger waren dan nieuwe niet-groene bouwprojecten. De waarde van groene retrofitgebouwen was 5 procent hoger dan die van niet-groene retrofitgebouwen. De huidige energie-efficiënte technologie is uitgebreid en kan worden geïntegreerd in alle maten en prijsklassen van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Bezoek Bautex™ Wandsystemen voor meer manieren om een gebouw energiezuiniger te maken.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

De opwarming van de aarde verwijst naar de hedendaagse stijging van de temperatuur in de buurt van het aardoppervlak. De temperatuurstijging is het gevolg van de toenemende concentraties van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en gefluoreerde gassen) in de atmosfeer. De verklaring voor de opwarming van de aarde is duidelijk.

De energie van de zon valt op de aarde als ultraviolette, zichtbare (licht) en infrarode (warmte) elektromagnetische energie. De aarde absorbeert een deel van de energie van de zon als thermische energie. De aarde reflecteert een ander deel van de energie van de zon (infraroodwarmte) terug in de atmosfeer, waar ze ofwel door de atmosfeer gaat, ofwel wordt gereflecteerd naar het aardoppervlak. Stikstof en zuurstof, de dominante gassen in de atmosfeer, laten infraroodwarmte door de atmosfeer stromen, terwijl de broeikasgassen de infraroodwarmte absorberen en terug naar de aarde leiden. Hoe meer broeikasgassen, des te meer warmte wordt teruggeleid naar de aarde; vandaar de stijging van de wereldwijde temperatuur in de buurt van het aardoppervlak.

Volgens het National Climatic Data Center, vóór de Industriële Revolutie (ongeveer 1800), waren de niveaus van kooldioxide ongeveer 280 deeltjes per miljoen in volume (ppmv); de huidige niveaus zijn groter dan 380 ppmv en nemen toe met een snelheid van 1,9 ppm per jaar sinds 2000. De verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en olie), vast afval, bomen en houtproducten en bepaalde chemische reacties (bijv. de productie van cement) zijn verantwoordelijk voor de toename van de broeikasgassen. Bovendien nemen planten CO2 op (en verwijderen het dus uit de atmosfeer) als onderdeel van hun biologische koolstofkringloop, waardoor ontbossing en ook het CO2-gehalte in de atmosfeer toeneemt. De negatieve effecten van de opwarming van de aarde zijn groot. Enkele van de gevolgen zijn onder meer de stijging van de zeespiegel door het toenemende tempo van het smelten van de gletsjers, meer zure oceanen door de stijgende kooldioxideconcentraties en frequentere en ernstigere weersomstandigheden – zoals orkanen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

gebouwen gebruiken 36% van het totale jaarlijkse energieverbruik van Amerika en 65% van de elektriciteitsvraag. Bovendien zijn gebouwen verantwoordelijk voor 30% van de totale kooldioxide (CO2, het primaire broeikasgas dat geassocieerd wordt met de opwarming van de atmosfeer), 49% van de zwaveldioxide en 25% van de stikstofoxiden die in de V.S. worden uitgestoten.

Momenteel is het overgrote deel van de energie die in gebouwen wordt gebruikt, afkomstig van niet-hernieuwbare, fossiele brandstoffen. Aan de andere kant heeft de bouwsector ook het grootste potentieel voor energie-efficiëntie. Met de toenemende vraag naar fossiele brandstoffen in combinatie met de onzekerheid over de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen.

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ